Διαθέσιμα μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνονται κατανοητά τα κύρια σημεία εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων σε τεχνικά θέματα Πληροφορικής, ακόμα και αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να παράγουν προφορικό ή γραπτό λόγο σχετικά με τεχνικά θέματα, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος. Μετά την επεξεργασία τεσσάρων ή πέντε ενοτήτων, στο τέλος του εξαμήνου, ακολουθεί πάντοτε η τελική εξέταση με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσας ύλης από τους φοιτητές.

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των θεωριών μάθησης  και τη μεικτή μάθηση, ενώ γίνεται σύνδεση με την εφαρμογή τους στην διδασκαλία της πληροφορικής.

Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις επικρατέστερες θεωρίες μάθησης συμπεριφορισμός, επoικοδομητισμός, αλλά και σε κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις.

Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι θεωρίες αυτές επιδρούν στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστή, σε μοντέλα σχεδίασης και οι συνεπαγόμενες αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών, και σε βασικές κατηγορίες εφαρμογών και χρήσεις τους στη διδασκαλία και τη μάθηση της πληροφορικής.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των θεωριών μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη και ειδικότερα στην διδασκαλία της πληροφορικής με έμφαση την μεικτή μάθηση

 


Μαθηματική Λογική

Κυβερνοασφάλεια

Ανάπτυξη Προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην χρήση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού
Γραφικά Υπολογιστών

Αναλογικά Ηλεκτρονικά_ Εργαστήριο

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη - Εργαστήριο

Αναγνώριση Προτύπων

Σήματα και Συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Κρυπτογραφία

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές

Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

Συστήματα VLSI

Αναλογικά Ηλεκτρονικά - Θεωρία

Νευρωνικά Δίκτυα

Δίκτυα Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη - Θεωρία

Τεχνολογία Λογισμικού I

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διδακτική και Εφαρμογές στην Πληροφορική

Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη

Στατιστική και Πιθανότητες

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Επιστημονικός Υπολογισμός_ΕργαστήριοΣκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με HDL και σε πραγματικό Υλικό. Θα μελετηθούν η VHDL και η υλοποίηση σχεδιάσεων στο αναπτυξιακό DE2.  

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τα θέματα που αντιμετωπίζει κάθε σχεδιαστής βάσεων δεδομένων μέσα από την παρουσίαση των βασικών αρχών του σχεσιακού μοντέλου και του μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων για την περιγραφή των δεδομένων και των ΒΔ, καθώς και των βασικών αρχών της σχεσιακής άλγεβρας.


Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων. Θα υλοποιηθεί εργασία εξαμήνου με χρήση του Arduino. Επίσης, θα μελετηθούν θέματα μοντελοποίησης σύνθετων ενσωματωμένων συστημάτων και θα παρουσιαστούν βιομηχανικά παραδείγματα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων. Θα μελετηθούν ο CISC επεξεργαστής MC68000 και ο RISC μικροελεγκτής ATMEGA328P.  

Μαθηματικά ΙΙ

Το μάθημα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας έχει στόχο να προσεγγίσει 

 • τους τρόπους με τους οποίους παιδιά και έφηβοι μπορούν να μαθαίνουν ώστε να έχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και να εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα με επιτυχία 
 • τις ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες θα μπορούν να προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλλουν δυνητικά σε βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και
 • τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα μάθησης και διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων των παιδιών και των εφήβων

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος:

 • Εμβάθυνση στον πολυεπίπεδο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού.
 • Ανάδειξη των δυναμικών που διακινούνται στο σχολείο και της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Διαχείριση αυτού του δυναμικού από τον εκπαιδευτικό. Κατανόηση των συνθετικών στοιχείων της σχολικής επίδοσης.
 • Αντίληψη της διαφορετικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Συλλογικότητα έναντι ατομικότητας.
 • Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις
 • Συνεργασία και ανταγωνισμός
 • Διαχείριση κρίσεων και μέθοδοι αντιμετώπισης


TEN for Coordination, Education and Training  NDTR

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 

Στο μάθημα αναλύονται οι βασικές αρχές της εκπαιδευτικής έρευνας. Ο σχεδιασμός και η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η συλλογή και η ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων καθώς και η αξιοποίηση του SPSS για την στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων. Αναλύονται, επίσης, μέθοδοι προσέγγισης των επιστημονικών άρθρων για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αρχές συγγραφής επιστημονικών εργασιών.